RYS HISTORYCZNY


          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie kontynuuje działalność Stacji Oceny Odmian utworzonej w 1952 roku w Magnicach /pow. wrocławski/, a w 1953 roku przeniesionej do Cieszyc również w pow. wrocławskim. W 1961 roku zarządzeniem Ministra Rolnictwa stacja w Cieszycach została przekształcona w Wojewódzką Stację Doświadczalną Oceny Odmian.

         W związku z poszerzeniem zakresu działalności i ze wzrostem zadań oraz ze względu na szczupłość bazy i brak możliwości rozbudowy, uchwałą nr 380 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 30.06.1964 roku została przeniesiona do Zybiszowa, dawnego folwarku Państwowego Gospodarstwa Rolnego Pietrzykowice. W celu dalszego doskonalenia organizacji uchwałą nr 8/84 PWRN we Wrocławiu z dnia 8.09.1969 r. WSDOO w Zybiszowie przekształcono w jednostkę budżetową, natomiast grunty przydzielono do prowadzenia stacji jako gospodarstwo pomocnicze. 

          Lata 1964-1975 to działalność WSDOO w Zybiszowie. Do jej zadań należało administrowanie, koordynowanie i kontrola prac 11-stu SDOO położonych na terenie woj. wrocławskiego /Dolny Śląsk/, a oprócz tego prowadzenie w obrębie swojej stacji podstawowych zadań Oceny Odmian. Od 1969 roku WSDOO w Zybiszowie podlegała merytorycznie a od 15.12.1973 r. podporządkowana została gospodarczo Centralnemu Ośrodkowi Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej k/ Środy Wlkp.

          W 1975 roku zarządzeniem Ministra Rolnictwa nr 134 została przekształcona w Okręgowy Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. W zakresie działalności badawczo-doświadczalnej do zadań OOBORU należało: kontrola poprawności prowadzonych doświadczeń i ich dokumentacji w 17-stu SDOO położonych na terenie woj.: wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, opolskiego, katowickiego i bielskiego, gromadzenie i opracowanie wyników doświadczeń odmianowych, badań ankietowych i innych dotyczących oceny odmian oraz ich publikacji w uzgodnieniu z COBORU,  opracowywanie projektów doboru odmian dla Okręgu oraz uczestniczenie w pracach Wojewódzkich Zespołów Rejonizacyjnych, upowszechnianie wiedzy o odmianach przez uczestnictwo w akcji szkoleń rolniczych, publikacja artykułów popularno-naukowych, rozprowadzanie wydawnictw COBORU i własnych. Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz innymi instytucjami i organizacjami rolniczymi.

          W wyniku kolejnej reorganizacji zarządzeniem Ministra Rolnictwa nr 21 z dnia 22.02.1982 roku oraz zarządzeniem Dyrektora COBORU z dnia 21.07.1982 r. zlikwidowano OOBORU. Stacje podporządkowano COBORU jako gospodarstwa pomocnicze. Nadano jej status Okręgowej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian z funkcją nadzorczą w zakresie działalności merytorycznej nadal obejmującą obszar województw: wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, opolskiego, katowickiego i bielskiego.

          Od 1982 roku stacja jest siedzibą Inspektorów Oceny Odmian. Po reformie administracyjnej w roku 1999 Inspektor sprawuje nadzór merytoryczny nad województwami : dolnośląskim i opolskim.

          W dniu 01.01.2011 COBORU przekształcono w Agencję Wykonawczą, a SDOO w Zybiszowie w jej Oddział Terenowy, któremu podlegają Zakłady Doświadczalne Oceny Odmian w Bukówce, Jeleniej Górze, Krościnie Małej, Naroczycach, Tarnowie i Tomaszowie Bolesławieckim.