Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 01 lutego 2018 roku w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu miało miejsce posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Celem posiedzenia było ustalenie List Odmian Zalecanych do uprawy w naszym województwie na rok 2018 oraz ustalenie doborów i lokalizacji doświadczeń z roślinami jarymi.

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia nominacji nowo powołanym członkom Zespołu. Z rąk Przewodniczącego Zespołu, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dyrektora SDOO Zybiszów nominacje otrzymali: Marek Tarnacki (Dyrektor DODR we Wrocławiu), Jacek Rajewski (Małopolska Hodowla Roślin, przewodniczący Krajowego Zespołu PDO) oraz Krzysztof Dziedzic (kierownik ZDOO Krościna Mała)

Jak co roku przewodniczący mgr inż. Tomasz Kulon przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w roku 2017. W tym czasie wykonano na terenie naszego województwa 85 doświadczeń PDO, z czego 40 zrealizowano ze środków własnych.

W roku 2017 dolnośląski Urząd marszałkowski dofinansował badania w kwocie 100 000 zł, co zapewniło pokrycie 33,8 % kosztów badań. Dolnośląska Izba Rolnicza kwotą 10 000 zł sfinansowała publikację wyników PDO.

Nadal kontynuowana była współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, IUNG-iem w Jelczu Laskowicach, KWS Polska w Kondratowicach i MHR w Kobierzycach. Jednostki te prowadziły badania na własny koszt, dodatkowo Uniwersytet Przyrodniczy wykonał bezpłatnie badania jakościowe pobranych próbek plonu.